24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Porządki w odpadach


Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą w wyniku, której powstają odpady, musi uzyskać zezwolenie starosty lub wojewody na wytwarzanie odpadów w formie decyzji zatwierdzającej gospodarkę odpadami lub wystarczy tylko przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach i ich zagospodarowaniu. Rodzaj i zakres decyzji uzależniony jest od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Ponieważ nie ma przedsiębiorstwa, w którym odpady nie powstawałyby, dostosowanie się do ustawy o odpadach i do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców dotyczy każdego właściciela firmy. Jak informują nas specjaliści, nawet kancelaria prawna wytwarza odpady w postaci przepalonej żarówki, zużytej baterii lub tonera od drukarki komputerowej.
Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach, może je przekazać wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie.
Każdy odpad podlega kilku procesom; musi być zebrany (Z), transportowany (T), odzyskany (O) lub unieszkodliwiany (U). Bez odpowiedniego zezwolenia prowadzenie działalności w danej dziedzinie gospodarki odpadami jest całkowicie zabronione.
Kolejny wymóg ustawowy to ewidencja odpadów na odpowiednich kartach ewidencji odpadów i kartach przekazania odpadów. Posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Karty ewidencji odpadów podlegają kontroli przez organy nadzorujące.
Poniżej podaję wykaz firm, które uzyskały zezwolenie Starostwa na działania w zakresie zbierania, transportowania i unieszkodliwiania odpadów na terenie naszego powiatu. Mam nadzieję, że ta informacja pozwoli innym przedsiębiorcom właściwie zagospodarować swoje odpady.
Na rynku pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w odbiorze, gromadzeniu i unieszkodliwianiu poszczególnych rodzajów odpadów. Dominującym odpadem w naszym środowisku jest gruz, który bywa wywożony do lasów i rowów. Gruz to minerał; pokruszony, może być wykorzystany do różnych celów. Liczę, że na terenie gminy Sierakowice znajdzie się firma, która stosownie zagospodaruje odpady budowlane.
Wykaz ustaw dotyczących gospodarki odpadami:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628).
3. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U nr 63 poz.639).
4. Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63 poz. 638).
5. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 poz. 622 z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz.1085).
7. Ustawa z 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. nr 7, poz. 78 z 2003 r.). Nazywana ustawą czyszczącą.
Maria Karolak

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt