24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach za okres od stycznia do grudnia 2007 r.


Poniższe sprawozdanie zostało odczytane na sesji Rady Gminy w dniu 17 czerwca br.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach, jako jednostka samorządowa, działa głównie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku. Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Rodzaj, forma i rozmiar udzielonej pomocy powinny stymulować osobę, rodzinę do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów przy wsparciu ze strony pracowników tutejszego ośrodka.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje - z pewnymi zastrzeżeniami – osobom i rodzinom w przypadku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego tj.:
1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł,
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł,
3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie o pomocy społecznej art. 7, pkt 2-15 lub też innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a w szczególności:
- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach składa się z trzech działów:
- pomoc socjalna,
- usługi opiekuńcze,
- świadczenia rodzinne.
Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2007 r. wyniósł 22 i ¼ etatu (23 pracowników), z czego:
1. Dział pomocy społecznej:
- pracowników socjalnych – 7 etatów (ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców), czyli brakuje 1,5 etatu.
- księgowość i sekcja świadczeń – 4 etaty,
- sprzątaczka – 1/4 etatu.
2. Usługi opiekuńcze:
- opiekunki środowiskowe – 4 etaty.
3. Dział świadczeń rodzinnych:
- pracownicy obsługi klientów – 6 etatów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 R. Z DZIAŁU OPIEKA SPOŁECZNA
Ogólna suma zaplanowanych wydatków w dziale opieka społeczna w 2007 r. wyniosła 10.603.744,00 zł. Za ww. okres wydatkowano 10.356.641,70 zł, co stanowi 97,67 % planowanych wydatków.

I. ŚWIADCZENIA RODZINNE

Na zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano łącznie 8.500.000,00 zł, w skład tej kwoty wchodzą następujące pozycje:
1. 8.222.120,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, a faktycznie wydatkowano 8.070.884,31 zł, co stanowi 98,16 %,
2. 231.080,00 zł ustawowo wyliczone 3% na koszty obsługi działu, czyli płace i pochodne pracowników realizujących ww. zadania, zakup materiałów oraz usługi, wydatkowano łącznie na ten cel 228.569,21 zł, co stanowi niemal 98,91 %,
3. 46.800,00 zł zaplanowano na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, a wydatkowano kwotę 46.747,26 zł.
Na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano kwotę 2.720,00 zł, wydano 2.265,03 zł.

Struktura wypłaconych świadczeń rodzinnych w 2007 roku w formacie Word (kliknij) - kompletny dokument

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt