24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Rozmowa z Tomaszem Zdanowiczem, prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.


„Nasz cel to uporządkowanie gminnej gospodarki wodno–kanalizacyjnej”


Wkrótce minie rok od momentu rozpoczęcia działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Jak przez ten czas funkcjonowała spółka i jakie wykonywała zadania?

Przedsiębiorstwo wykonuje zadania związane z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Jest to wciąż pierwsza faza naszego funkcjonowania i pierwszy pełny rok obrotowy działania spółki, który pokaże dokładnie jakie są jej koszty i przychody, w jakich ramach finansowych się poruszamy.
Dodatkowym zadaniem, jakie nas czeka, jest budowa sieci kanalizacji w gminie Sierakowice. Przy naszej spółce powstanie specjalny zespół, który będzie nadzorował budowę kanalizacji i prowadził całą inwestycję.
Poza tym w pierwszym roku działalności udało nam się zawrzeć umowy z wszystkimi odbiorcami wody i dostawcami ścieków z terenu gminy Sierakowice. To było dosyć duże przedsięwzięcie – zawarliśmy prawie 4 tysiące umów i zmieniliśmy system inkasowania. Zatrudniono dwóch inkasentów, którzy na co dzień zajmują się tylko i wyłącznie odczytywaniem wodomierzy i dostarczaniem faktur do odbiorców, ewentualnie również przyjmowaniem pieniędzy. Ma to stanowić ułatwienie dla odbiorców, którzy mogą bezpośrednio u nich regulować należność za wodę i nie muszą w tym celu udawać się na pocztę, do banku czy urzędu gminy. Jest to główna zmiana, którą wprowadziliśmy – zmiana sposobu egzekwowania należności za wodę i ścieki.
Natomiast zawarcie umów z wszystkimi odbiorcami jest dosyć ważnym elementem, bo umowa reguluje wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą, wzajemne obowiązki oraz prawa wynikające z tej umowy.
Uregulowane zostały także wszystkie sprawy formalne związane z funkcjonowaniem spółki, które wynikają z przepisów. Uzyskaliśmy decyzję wójta zezwalającą na prowadzenie działalności jako przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego i doprowadziliśmy do uchwalenia regulaminu funkcjonowania systemu wodno-ściekowego na terenie gminy Sierakowice.

Proszę powiedzieć, z jakimi problemami boryka się spółka.

Problemów mamy co niemiara. Chcąc ogarnąć całą gospodarkę wodno-ściekową w sposób kompleksowy i doprowadzić ją do takiego stanu, w jakim powinna funkcjonować – a taki cel sobie wyznaczyliśmy – musimy nieźle się napracować. Naszym zadaniem jest prowadzenie tej gospodarki w najlepszy możliwy sposób, czyli pozyskiwanie pieniędzy za dostarczoną do sieci wodę od jak największej liczby odbiorców oraz wykrycie wszelkich nielegalnych poborów. Część tzw. lewych podłączeń udało nam się wykryć, ale wiemy, że jest ich jeszcze sporo. Ich wykrycie musi potrwać, gdyż nie da się tego zrobić w bardzo krótkim czasie.

Czy w związku z wykryciem nielegalnych poborów wody planuje się podwyższenie jej ceny?

Do końca roku stawki za wodę i ścieki są zamrożone. Wynika to z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Rada Gminy ustala dla nowego przedsiębiorstwa powstałego na terenie danej gminy stawki na 18 miesięcy i są one przez ten czas niezmienne. Do końca tego roku obowiązywać więc będą ceny za wodę i odprowadzanie ścieków takie jak w roku 2007.
Natomiast w następnych latach podwyżki i pewne regulacje cen za wodę będą nieuniknione. Wynika to z ogólnych podwyżek na rynku, które obserwujemy. W tym roku o 25% zdrożała energia elektryczna, a to jedna trzecia kosztów spółki. Wszystkie urządzenia pompujące, uzdatniające i napowietrzające wodę działają na prąd. Jesteśmy więc bardzo mocno uzależnieni od cen energii elektrycznej.
Uporządkowanie całego systemu wymagało zatrudnienia dodatkowych osób. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 16 osób na pełnym etacie. Osoby te mają ręce pełne roboty. Na bieżąco czuwamy nad produkcją wody i dostarczaniem jej do sieci. Wykonujemy także szereg działań remontowych na ujęciach i w hydroforniach, gdzie jest to konieczne. Budynki są stare, budowane 30 lat temu zupełnie inną technologią i obecnie wymagają remontów. Gdzieniegdzie przeciekają dachy i odpadają fragmenty elewacji, wiec kilka z nich musimy pilnie remontować. Zwiększa to ilość pracy, jaka nas czeka. Chcemy prace remontowe wykonać do jesieni, aby na zimę budynki zostały zabezpieczone i nie ulegały dalszym dewastacjom.

Najnowszą inwestycją gminną w zakresie wodociągów jest wybudowanie hydroforni na ujęciu wody w Janowie.

W Janowie wybudowana została nowoczesna stacja, która będzie automatycznie włączać – w zależności od poboru wody – odpowiednią liczbę z trzech działających tam pomp. Automatyka będzie czuwała nad utrzymaniem ciśnienia w sieci i zaopatrzenie Sierakowic w wodę nie będzie wymagało stałego nadzoru i obsługi.

Czy w związku z upałami utrzymującymi się ostatnio zauważalne jest zwiększone zużycie wody?

Dostaliśmy sygnały, że na kilku posesjach w Sierakowicach pojawiły się braki wody, konkretnie na Zatorzu. Wynika to z faktu, że ludzie zaczęli intensywnie podlewać ogródki przydomowe. Po naszej interwencji wójt na początku czerwca wydał zakaz podlewania ogródków i działek przydomowych w godzinach od 6.00 do 22.00. Można podlewać ogródki po godz. 22.00, kiedy nie ma zapotrzebowania na wodę do celów bytowych – do spożycia i do higieny.
Braki wody pojawiły się w godzinach wieczornych, zwłaszcza w soboty, kiedy obserwujemy największe zapotrzebowanie na wodę. W inne dni tygodnia w godzinach wieczornych zdarzały się natomiast spadki ciśnienia. Nasi pracownicy przeprowadzali przez kilka wieczorów kontrole w terenie i stwierdzili kilka przypadków podlewania ogródków mimo obowiązującego zakazu.
Braki wody to problem, który pojawia się co roku nie tylko u nas. Wprowadziliśmy pewne rozwiązania, które rozwiązały sytuację na Zatorzu. Przechodzi tam główna magistrala zasilająca także Paczewo i Bukowo, które jest położone znacznie niżej. Przy rozbiorach w tamtych regionach, na Zatorzu następuje spadek ciśnienia. Paczewo i Bukowo zostało odcięte od Sierakowic poprzez zamknięcie zasuwy na magistrali przesyłającej wodę, a zasilone od strony Kamienicy Królewskiej.

W ubiegłym miesiącu podpisano akt notarialny i włączono gminę Sulęczyno do spółki. Co to oznacza dla mieszkańców obu gmin?

Trudno powiedzieć, co to będzie oznaczało w perspektywie czasu. Na dzień dzisiejszy oznacza to tyle, że inny podmiot będzie się zajmował obsługą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulęczyno. Na terenie gminy Sierakowice już od roku funkcjonuje spółka i myślę, że społeczeństwo nas poznało. Natomiast na terenie gminy Sulęczyno powtórzony zostanie ten sam proces, co w gminie Sierakowice, czyli będziemy zawierali umowy z odbiorcami wody i zmienimy system inkasowania należności za wodę i ścieki.

Czy w Sulęczynie powstanie oddział przedsiębiorstwa?

Życzeniem gminy Sulęczyno jest, aby powstał u nich oddział spółki. Powstanie tam punkt obsługi klienta, więc mieszkańcy gminy Sulęczyno nie będą musieli przyjeżdżać do Sierakowic, aby np. dokonać zmian w umowie lub zgłosić awarię. Pracować będzie tam czteroosobowy zespół pracowników.

Czy konserwacją sulęczyńskich hydroforni i wodociągów przedsiębiorstwo będzie się także zajmowało?

Tak, ale pracownicy będą zatrudnieni w oddziale spółki w Sulęczynie. Zatrudnimy tam docelowo dwóch konserwatorów, monterów wodno-kanalizacynych, którzy będą się zajmowali bieżącym utrzymaniem ujęć wody i nadzorem nad nimi. Zatrudniony zostanie także gminny konserwator oczyszczalni ścieków. Gmina Sulęczyno dysponuje własną oczyszczalnią ścieków, więc zlewnie oczyszczalni ścieków zostaną zachowane i nie będzie połączeń kanalizacyjnych.

Planuje się także rozbudowę sierakowickiej oczyszczalni ścieków?

W ramach rozbudowy kanalizacji powstanie 171 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno i rozbudowane mają zostać obie oczyszczalnie ścieków, które nie nadążałyby z oczyszczaniem po rozbudowie sieci.
Budowa kanalizacji to kompleksowa inwestycja, która ma rozwiązać problemy gospodarki kanalizacyjno-ściekowej w obu gminach. W ramach tej inwestycji na terenie gminy Sulęczyno zostanie wybudowany odcinek wodociągu wraz z rozbudową hydroforni w Widnej Górze. Tam część miejscowości nie ma jeszcze wody wodociągowej, więc budowanie kanalizacji w tych miejscowościach wymaga doprowadzenia wody sieciowej, bo inaczej mijałoby się to z celem.

26 maja minął termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych wielkiej inwestycji, jaką jest budowa sieci kanalizacyjnej.

Tak, wniosek został złożony i będzie przez 30 dni analizowany i rozpatrywany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który jest komórką przyjmującą wnioski z terenu województwa pomorskiego i wstępnie je rozpatrującą. Druga faza oceny ma miejsce w Warszawie w Ministerstwie Środowiska, które będzie wniosek analizowało pod względem wytycznych Unii Europejskiej, spełnienia założeń Funduszu Spójności, do którego ten wniosek został złożony.

O jaki procent dofinansowania wartości inwestycji obie gminy się starają?

Wniosek został złożony na dofinansowanie 73% ogólnych kosztów inwestycji. Tak wynikało z wyliczenia studium wykonalności. Wszystko zależy od tego, jak zostanie nasz wniosek rozpatrzony. Gdybyśmy otrzymali środki w takiej wysokości, to byłoby bardzo dobrze dla obu gmin.

Może się zdarzyć, że dofinansowanie będzie mniejsze?

Może się wydarzyć kilka scenariuszy, także ten, że dofinansowania nie otrzymamy wcale. Więcej będzie można powiedzieć dopiero za miesiąc, kiedy wniosek będzie oceniany w Warszawie. Prawdopodobnie wówczas więcej będziemy wiedzieć na temat jego szans.

A jeśli gminy nie otrzymają unijnej dotacji na to zadanie?

Decyzję w tej sprawie podejmie organ założycielski spółki, czyli wójtowie i rady gmin Sulęczyno i Sierakowice.

Biorąc pod uwagę najbardziej optymistyczny wariant, iż gminy uzyskają maksymalne dofinansowanie na budowę kanalizacji, kiedy spodziewać się rozpoczęcia prac?

Prace ruszą w przyszłym roku. Po zaakceptowaniu wniosku przez Ministerstwo Środowiska, otrzymamy decyzję o dofinansowaniu i w ciągu kolejnych trzydziestu dni podpisana zostanie umowa o dofinansowanie. Wówczas musimy błyskawicznie uruchomić procedury przetargowe. Od sprawności przeprowadzenia tych procedur będzie zależało kiedy konkretnie ruszą roboty, ale zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym zakładamy, że w połowie przyszłego roku rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w gminie Sierakowice. Natomiast harmonogram przewiduje, że na ternie gminy Sulęczyno prace rozpoczną się w 2011 r. To wynika z życzenia gminy Sulęczyno, która chce odsunąć w czasie problemy finansowe, ponieważ to gminy będą musiały wnieść do tej inwestycji wkład własny po to, aby nie przełożyła się ona zbyt drastycznie na cenę ścieków. Aby to zjawisko złagodzić, gminy będą finansowały odsetki od kredytów zaciągniętych jako tzw. wkład własny inwestycji. Kredyt zaciągać będzie spółka, ale gminy są jego gwarantem i częściowo będą go spłacały w określonej wysokości wraz z odsetkami.

Jakie miejscowości w pierwszej kolejności zostaną skanalizowane?

Według planu najpierw mają zostać skanalizowane następujące miejscowości: Lemany, Gowidlino, Puzdrowo i Sierakowice. Jest to największy odcinek kanalizacyjny i jego budowę przewiduje się w latach 2009-10. W 2009 r. ma być budowana także sieć na odcinku Paczewo – Bukowo. Równolegle rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Sierakowicach.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Agnieszka Rybakowska-Król

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt