24 marca 2017 , Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna
 
W aktualnym numerze:
  Wiadomości Sierakowickie -> Czytaj archiwalny numer 2 z dnia 2017-02-01
 


 

Podatki i opłaty na 2004 rok


Na sesji w dniu 2 grudnia radni zatwierdzili nowe stawki podatków i opłat gminnych. Niżej prezentujemy większość z nich poprzez cytowanie odpowiednich fragmentów uchwał Rady Gminy.
Taryfy stawek opłat za wodę pobraną w urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1. Dla mieszkańców gminy Sierakowice w wysokości 1,85zł za 1m3 pobranej wody. Dla poborców spoza terenu gminy Sierakowice w wysokości 2,08 zł.
Taryfy stawek opłat za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych:
1. Za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 2,80 zł 1m3 wprowadzonych ścieków.
2. Za zrzut ścieków z wozów asenizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Sierakowicach:
a. – z posesji położonych na terenie gminy Sierakowice w wysokości 2,46 zł za
1m3 spuszczonych ścieków.
b. – z posesji położonych poza terenem gminy Sierakowice w wysokości 2,78 zł
za 1m3 spuszczonych ścieków.
Taryfy stawek opłat za podłączenie do sieci wodociągowej:
1. Za wyrażenie zgody na podłączenie do sieci wodociągowej w wysokości 700zł.
2. Zwalnia się z opłat za podłączenie do sieci wodociągowej w przypadku, gdy właściciel nieruchomości partycypuje w kosztach budowy głównej sieci wodociągowej w wysokości 700 zł.
Taryfy stawek opłat za podłączenie do sieci kanalizacyjnej:
1. Za wyrażenie zgody na podłączenie do sieci kanalizacyjnej w wysokości 800zł.
Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł od 1m2 p.u. – z podatku wyłącza się strychy i piwnice.
2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także od każdego samodzielnego punktu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza:
a. – za powierzchnię użytkową do 100m2 włącznie – 17,42 zł od 1m2 p.u. stosuje się ulgę w wysokości 50% w I i IV kwartale roku dla ośrodków wczasowych;
b. – z a powierzchnię powyżej 100m2 do 1000m2 włącznie – 14,00 zł od 1m2 p.u. stosuje się ulgę w wysokości 50% w I i IV kwartale roku dla ośrodków wczasowych;
c. – za powierzchnię powyżej 1000m2 – 11,00zł od 1m2 p.u. stosuje się ulgę w wysokości 50% w I i IV kwartale dla ośrodków wczasowych;
d. – z podatku wyłącza się zakłady szewskie, kowalskie i bednarskie.
3. Od budynków gospodarczych na działkach budowlanych za 1m2:
a. – od osób fizycznych – 2,95 zł;
b. – od osób prawnych – 5,82 zł.
4. Od budynków letniskowych – 5,82 zł od 1 m2 p.u.
5. Od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,11 zł od 1m2 p.u.
6. Od powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1m2 p.u.
7. Od budowli – 2% ich wartości.
8. Od m2 powierzchni gruntów:
a. – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi – 0,62 zł;
b. – pozostałych:
- letniskowych - 0,30 zł
- grunty pozostałe 0,12 zł – stosuje się ulgę w wysokości 50% dla emerytów i rencistów
9. Od gruntów pod jeziorami – 3,41 zł od 1ha.
Podatek od posiadania psa
1. Określa się stawkę podatku od posiadania psów w gminie Sierakowice w wysokości 25 zł od jednego posiadanego psa.
2. Podatek od posiadania psa wpłaca się z góry na konto Urzędu Gminy bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie, to wówczas wpłaca się podatek w ciągu 1 miesiąca od daty nabycia psa, jeżeli podatku od niego za dany rok nie wpłacił poprzedni właściciel.
Opłaty administracyjne
1. Określa się wysokość opłaty administracyjnej w gminie Sierakowice:
a. – za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, w tym za sporządzenie testamentu – 60 zł,
b. – za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania terenu – 150 zł,
3. Opłatę administracyjną opłaca osoba zgłaszająca wniosek o sporządzenie testamentu lub podjęcie czynności urzędowej w terminie 14 dni licząc od dnia sporządzenia testamentu albo podjęcia czynności urzędowej na konto Urzędu Gminy w Sierakowicach.
Podatek od środków transportowych
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 410zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 615 zł
c. powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 851zł
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna i dwie –1.025zł
- o liczbie osi – trzy – 923zł
b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie i trzy – 2.153zł
- o liczbie osi – cztery i więcej – 2.050zł
c. równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej – 2.153zł
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jednia i dwie – 1.252zł
- o liczbie osi – trzy – 1.025zł
b. równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie i trzy – 2.255zł
- o liczbie osi – cztery i więcej – 2.153zł
c. równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – cztery i więcej – 2.453zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 820zł
b. od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.025zł
c. od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.230zł
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1.743zł
b. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna i dwie – 1.814zł
c. równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie – 2.255zł
- o liczbie osi – trzy – 2.050zł
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1.743zł
b. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna i dwie – 1.938zł
c. równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie – 2.265zł
- o liczbie osi – trzy – 2.549zł
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton – 646zł
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna i dwie – 974zł
b. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna – 1.435zł
- o liczbie osi – dwie i trzy – 1.333zł
c. równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1.814zł
- o liczbie osi – trzy – 1.743zł
9. od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a. równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna i dwie – 974zł
b. równej lub wyższej niż 18 ton i mniejszej niż 36 ton:
- o liczbie osi – jedna – 1.435zł
- o liczbie osi – dwie i trzy – 1.333zł
c. równej lub wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi – dwie – 1.814 zł
- o liczbie osi – trzy – 1.743zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a. mniej niż 30 miejsc – 820zł
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.640zł

1. Dla pojazdów określonych w pkt. 1,4,7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiększa się i określa w wysokości:
a. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 451zł
- od 5,5 tony do 9 ton włącznie – 677zł
- od 9 ton do poniżej 12 ton – 933zł
b. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 902zł
- od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1.128zł
- od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.353zł
c. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poniżej 12 ton – 718zł
d. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc – 902zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.804zł
2. Dla pojazdów, określonych w pkt. 1,4,7 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:
a. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 369zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 554zł
- powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 759zł
b. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 738zł
- od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 923zł
- od 9 ton i poniżej 12 ton – 1.107zł
c. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
- mniej niż 30 miejsc – 738zł
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.476zł

Wersja do druku
Wyślij znajomemu

 

 
  Czytaj - Archiwum - Komentarze - Księga Gości - Kontakt
Wiadomosci Sierakowickie - R-net 2003
 
Czytaj Archiwum Komentarze Księga gości Kontakt